Beoordeling:
4.7

5774 beoordelingen

Gratis verzending vanaf 50 euro
15 dagen retourservice
Thuiswinkel Waarborg

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘NovaShops’
NovaShops B.V., gevestigd te Roermond (6045 GH), Marie Curieweg 1A en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nr. 52889610. Ons BTW nr is NL.8506.50.173.B01.
Je kunt ons bereiken door een e-mail te sturen aan info@novashops.com.

‘U’
Degene die op welke wijze dan ook overeenkomst aangaat met NovaShops.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst met ons komt tot stand nadat je jouw bestelling via ons bestelsysteem kenbaar heeft gemaakt.
2.2 Je hebt het recht de overeenkomst te ontbinden via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de order.
2.3 NovaShops is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website.

3. Aanbiedingen

3.1 Wij behouden het recht om dit aanbod binnen 48 uur te herroepen na ontvangst van uw order.
3.2 NovaShops is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt NovaShops dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. 
3.3 Kortingscodes & spaarpunten kunnen niet gecombineerd worden. 

4. Wijze van betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

  • Achteraf betaling via Afterpay (klanten in Nederland en België)
  • Creditcard (Paypal)
  • iDeal
  • Bancontact / Mister Cash
  • DirectEBANKING.com

NovaShops kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 In het geval door NovaShops een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn je in verzuim bent. Standaard is de betalingstermijn 14 dagen, mits anders schriftelijk overeengekomen.
4.3 Indien voor een betaalwijze met een creditcard (Paypal) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van Paypal en de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. NovaShops is geen partij in de relatie tussen jou en de kaartuitgever en/of Paypal.
4.4 In geval van niet tijdige betaling is NovaShops bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop je de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen. 

5. Incassokosten

5.1 Ben je in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening.
Indien je in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan zullen wij jou een boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag opleggen.
Dit met een minimum van Euro 50,00.
5.2 Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
5.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor uw rekening.
5.4 Als een remboursbestelling terug gestuurd wordt naar NovaShops omdat deze niet is aangenomen of afgehaald worden hiervoor de kosten van de remboursbestelling en administratiekosten in rekening gebracht bij de klant.
De kosten hiervan kun je nalezen in artikel 5.1

6. Levering

6.1 De door NovaShops opgegeven levertijd is maximaal 30 dagen. Overschrijding van deze levertijd geeft jou het recht uw bestelling zonder kosten te annuleren. Overschrijding van de levertijd geeft je geen recht op schadevergoeding dan wel enige andere actie jegens NovaShops, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van NovaShops.
6.2 NovaShops behoudt zich het recht voor de levering van producten in gedeelten na te komen. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
6.3 Indien je de levering weigert zonder toestemming van NovaShops, moet je NovaShops vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot je de levering aanvaardt. (zie ook artikel 4)

7. Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

8 Aansprakelijkheid

8.1 NovaShops is niet aansprakelijk jegens koper of derden voor directe en gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de overeenkomst, dan wel het gebruik van het geleverde product, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van NovaShops.
8.2 Ten aanzien van eventuele productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van NovaShops jegens een consumentkoper beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering bij een gegrond verklaarde claim uitkeert.
8.3 Indien zich onverhoopt een gebeurtenis mocht voordoen die leidt tot aansprakelijkheid van NovaShops, anders dan productaansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering uitkeert, dan wel ten hoogste tweemaal het factuurbedrag van de geleverde producten bij gebreke van een uitkering door de schadeverzekering.

9. Geschillen

9.1 Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@novashops.com
Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
9.2 Komen we er samen niet uit, dan kan je tegen betaling van 25 euro klachtgeld uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Word je (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan jou terugbetaald.
9.3 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

10. Herroepingsrecht

10.1 Nadat je het door jou bestelde product heeft ontvangen, heb je de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 15 kalenderdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met NovaShops te ontbinden.
Het product dient ongebruikt te zijn en/of de zak(ken) onaangebroken. Wij verpakken bewust onze NovaShops producten in een transparante zak zodat je het product meteen kunt zien en wanneer het niet naar wens is, kun je het terug sturen.
10.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.
10.3 Indien je de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dien je dit via e-mail aan NovaShops te melden. Je dient het onaangebroken product binnen 15 kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar NovaShops.
Je dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen.
10.4 NovaShops behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd of geopend.
10.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van NovaShops schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van jou te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal NovaShops jou hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.
10.6 Download hier uw herroepingsformulier.

11. Gebreken en/of klachten

Je bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van u, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door jou worden gemeld aan NovaShops.